Talabalarda gimnastika fani bo‘yicha nazariy va amaliy bilim ko‘nikmalarni shakillantirish, bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, hayotning turli jabhalarida gimnastika vositalaridan samarali foydalanib o‘qitish va barkamol avlodni tarbiyalashga mos bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdir. Ma`ruza va seminar mashg‘ulotlarida o‘qitishning interfaol uslublaridan foydalangan holda nazariy bilim beriladi, amaliy mashg‘ulotlarda esa, ma`ruza va seminar mashg‘ulotlarida talabalar egallagan bilimlarini amalda bajarib, ko‘nikma va malakalari shakllantiriladi.

Bo'lajak kadrlarga jismoniy  madaniyat nazariyasi va metodikasi bo'yicha atroflicha  va chuqur  kasbiy bilimlar berish orqali , kelajakdagi ish faoliyatlarida  kasbiy-amaliy  ahamiyat kasb etuvchi jismoniy madaniyat bo'yicha  kasbiy bilimlar,ko'nikma va malaklarga  ega qilish qatorida pedagogik texnalogiyalardan  faoydalana olish kabi amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirishni ko'zda tutadi.